Klachtenreglement

IK HEB EEN KLACHT, WAT NU?

De medewerkers van H&G Onderwijs BV doen hun uiterste best jou de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat jij of je ouders/wettelijk vertegenwoordigers niet tevreden zijn over de door ons geboden zorg. Zo kan je bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop de medewerker met je omgaat. Soms had je van tevoren andere verwachtingen over de zorg en is het toen je eenmaal bij ons kwam heel anders gelopen en ben je ontevreden. We raden je aan daar niet mee rond te blijven lopen maar je klachten te melden. Hieronder informeren we je graag over hoe dat kan. Als je dat wilt, kan je ook onze klachtenregeling opvragen waar we de mogelijkheden nog uitvoeriger hebben opgeschreven.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang, klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris en klachtbehandeling door de externe klachtencommissie.

Klachtopvang

Je meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor jezelf kan het goed zijn het volgende in gedachten te houden:

– reageer zo snel mogelijk;

– wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren je klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;

– probeer te bedenken wat je met het gesprek wilt bereiken;

– je kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris

Heeft de klachtopvang jouw onvrede niet weggenomen of wil je een formele klacht indienen? In dat geval geven wij er de voorkeur aan wanneer je dat telefonisch of schriftelijk doet via de externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris van H&G Onderwijs BV. De klachtenfunctionaris is werkzaam bij het CBKZ te Gorinchem en als volgt bereikbaar:

Klachtenfunctionaris H&G Onderwijs BV

Molenstraat 30

4201 CX GORINCHEM

Tel. 0183-682829

E-mail: klachten@cbkz.nl

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in jouw klacht. Hij/zij kan je ook zo nodig ondersteunen bij het eventueel doorgeleiden van jouw klacht naar de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris geeft je onafhankelijk advies en kan je ook meer vertellen over de klachtenprocedure.

Klachtenbehandeling door de externe klachtencommissie

Omdat je zorg ontvangt op basis van de Jeugdwet kan je ook altijd rechtstreeks met je klacht aankloppen bij onze onafhankelijke klachtencommissie. Het adres van de klachtencommissie is:

Klachtencommissie H&G Onderwijs BV

T.a.v. ambtelijk secretaris

Molenstraat 30

4201 CX GORINCHEM

E-mail: klachten@cbkz.nl

De commissie stelt een onderzoek in en in de regel vindt er dan ook een mondelinge behandeling plaats waar je je klacht kunt toelichten. Normaal gesproken volgt er binnen 2 – 4 maanden een uitspraak. Als de commissie het met jou eens is, zal zij haar uitspraak vergezellen van aanbevelingen aan de directeur van H&G Onderwijs BV.

Geheimhouding

Zowel voor de klachtenfunctionaris als de klachtencommissieleden en alle anderen die zijn betrokken bij de zaak, is geheimhouding verplicht.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van jouw klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van bijstand en advies door jezelf bekostigd dienen te worden.

Ondersteuning bij je klacht

Misschien vindt je het lastig om een klacht goed onder woorden te brengen en wil je ondersteuning bij het indienen van een klacht. Vertrouwenspersonen kunnen je hierbij helpen. Voor advies of ondersteuning kun jij of je ouder of verzorger hiervoor terecht bij het AKJ www.akj.nl of 088- 5551000. Het AKJ is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp.

Voor meer informatie

Deze folder geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over jouw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement kun je downloaden en is te vinden op onze website .. Wil je een exemplaar per post, dan zenden wij je dat kosteloos toe.

Klachtenreglement H&G Onderwijs: klachtenregeling-versie-november-2018