Privacybeleid

00. Inleiding

In deze privacyverklaring leest u op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.

De privacyverklaring kan tussendoor worden gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring met regelmaat te raadplegen.

H&G Onderwijs B.V., gevestigd aan Mauritslaan 49 6129 EL Urmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
H&G Onderwijs B.V.
Mauritslaan 49
6129 EL Urmond

T: 046-474 47 55
I: info@hgonderwijs.nl
W: www.hgonderwijs.nl

01. Persoonsgegevens

H&G Onderwijs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens correspondentie en telefonisch contact.

02. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

H&G Onderwijs  B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • (hetero)anamnestische gegevens.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hgonderwijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Ondertoezichtstelling (OTS)

03. Doel en grondslag

H&G Onderwijs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het indienen van een aanvraag voor een beschikking bij de gemeente;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • H&G Onderwijs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

04. Dossier bewaartermijn

Wanneer er enige vorm van hulpverlening plaatsvindt, wordt een (digitaal) dossier aangemaakt. Dit dossier bevat uw persoonsgegevens, de eerder genoemde bijzondere gegevens en vergaarde onderzoeksgegevens. Wanneer een dossier onder de Jeugdwet valt, bewaart H&G Onderwijs B.V. het digitale dossier, in overeenstemming met deze wetgeving, twintig jaar te rekenen vanaf de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is beëindigd. Daarna zal het dossier worden vernietigd. Het papieren dossier wordt twee jaar na vergaren van de gegevens waar nodig gedigitaliseerd en vervolgens vernietigd.

Dossiers die niet onder de Jeugdwet vallen, worden twee jaar na vergaren vernietigd, uitgezonderd dyslexie-, dyscalculie- en dysorthografieverklaringen met bijbehorende verslaglegging. Deze worden ook twintig jaar (digitaal) bewaard.

05. Ontvangers

H&G Onderwijs B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. H&G Onderwijs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De diagnostiekgegevens van onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie worden na indicatie behandeling voor onderzoeksdoeleinden geanonimiseerd gedeeld met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Ook gebruikt het NKD uw mailadres voor het versturen van een cliënttevredenheidsvragenlijst. Gegevens worden met de gemeente gedeeld voor financiële doeleinden.

NKD

Om uw kind de juiste en beste zorg te geven, werken wij mee aan de verbetering van de kwaliteit van die zorg.  Hiervoor werken wij samen met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Het NKD heeft de Nederlandse Databank Dyslexie, NDD, ingericht, waar wij een aantal gegevens over de diagnostiek en behandeling van uw kind geanonimiseerd aanleveren. Het gaat alleen om gegevens die nodig zijn voor de kwaliteitsverbetering en landelijke of regionale vergelijkingen van die kwaliteit. De gegevens kunnen ook voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt.

Uw privacy en die van uw kind staan daarbij voorop.
Namen en adressen komen in de databank niet voor. Anderen (zoals het NKD, de school of andere praktijken) krijgen geen inzage in deze gegevens, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend of als een overheidsinstantie dit op grond van een wettelijk voorschrift zou verplichten.

De Nederlandse Databank Dyslexie is een beveiligde databank die wordt beheerd door de CED- Toetsgroep  De onderzoekers van de CED-Toetsgroep verwerken de gegevens in de databank. De resultaten zijn volstrekt anoniem en kunnen daarom nooit tot onze cliënten worden herleid.

U kunt ons altijd melden dat u toch niet wilt dat de gegevens over de dyslexiezorg in de Nederlandse Databank Dyslexie worden opgenomen. Dan gebeurt dat niet.

U kunt bij ons ook altijd vragen welke gegevens hiervoor  zijn opgenomen. Dan krijgt u van ons een uitdraai van uw kind. U kunt dat niet bij het NKD vragen. Vanwege de beveiliging heeft het NKD immers geen toegang tot de gegevens. De gegevens in de Nederlandse Databank Dyslexie worden maximaal zeven jaar bewaard.

06. Cookies of vergelijkbare technieken

H&G Onderwijs B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk op uw privacy maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Door gebruik te maken van deze website of door onderaan de pagina op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

07. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H&G Onderwijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hgonderwijs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,  de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

H&G Onderwijs B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

08. Beveiliging

H&G Onderwijs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De computers en laptops zijn beveiligd met een wachtwoord. De wachtwoorden worden regelmatig vernieuwd.
 • Indien een computer meer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, gaat de schermbeveiliging automatisch aan. Om de computer te kunnen gebruiken, dient opnieuw te worden ingelogd.
 • De beveiliging van de website wordt bewaakt en up-to-date gehouden door de webbeheerder.
 • Onderzoekrapportages worden alleen met toestemming van de (ouders/verzorgers van de) cliënt beschikbaar gesteld voor derden.
 • Bijzondere en/of gevoelige informatie dat wordt gecommuniceerd via e-mail, wordt versleuteld verstuurd.
 • (Persoons)gegevens worden niet langer bewaard dan voor het beoogde doel noodzakelijk is.
 • H&G Onderwijs B.V. verkoopt nooit (persoons)gegevens aan derden.
 • Medewerkers van H&G zijn contractueel gebonden aan geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Alleen daartoe bevoegde medewerkers hebben toegang tot informatie en zij zijn geïnstrueerd over de wijze hoe met deze vertrouwelijke informatie om te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@hgonderwijs.nl
Mauritslaan 49 | 6129 EL | Urmond
KVK nr. 70285462